Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

poczta@muzeumzarki.pl

690 070 772

Wizyta

Regulamin Zwiedzania

Regulamin Zwiedzania

Rozmiar tekstu

A

A

A

Regulamin zwiedzania Muzeum Dawnych Rzemiosł Stary Młyn w Żarkach obowiązujący od dnia 04.04.023
wprowadzony Zarządzeniem nr 20/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki  z dnia 04.04. 2023 r.

                                                                                         § 1 Informacje ogólne  
1.    Zwiedzanie ekspozycji oraz korzystanie z Muzeum Dawnych Rzemiosł w Starym Młynie w Żarkach (dotyczy budynku przy ul. Ofiar Katynia 5), (dalej zwane Muzeum) jest dopuszczalne zgodnie z zapisami niniejszego regulaminu (dalej Regulamin).
2.    Zakup biletu jest równoznaczny z zawarciem przez gminę Żarki oraz osoby korzystającej z Muzeum (dalej Zwiedzający) umowy na mocy której gmina Żarki udostępnia świadczone przez Muzeum usługi w tym ekspozycje, do korzystania przez Zwiedzającego w celach rozbudzaniu zainteresowań i potrzeb kulturalnych, a Zwiedzający zobowiązuje się do zakupu biletu oraz przestrzegania jego obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu.
3.    Ekspozycje w Muzeum są udostępnione dla Zwiedzających w następujących dniach i godzinach (godziny otwarcia):
- styczeń, luty, marzec : wt.- pt.: 8.00 - 16.00, sob.: 10.00 - 16.00, niedz., pon.: nieczynne
- kwiecień, październik:  pon. - pt.: 8.00 - 16.00, sob.: 10.00 - 16.00, niedz.: 11.00 - 16.00
- maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień: pon. - pt.: 8.00 - 16.00, sob.: 10.00 - 17.00, niedz.:11.00 - 17.00
- listopad, grudzień:  pon. - pt.: 8.00 - 16.00, sob.: 10.00 - 16.00, niedz.: nieczynne

4.    Muzeum jest zamknięte dla Zwiedzających w dniach: 1 stycznia, 6 stycznia, w Wielka Sobotę, w Niedzielę Wielkanocą i Poniedziałek Wielkanocny, Boże Ciało, 1 listopada, 11 listopada, 24- 26 grudnia.
3.    O każdorazowej zmianie godzin otarcia Muzeum poinformuje na swojej stronie internetowej.
4.    Muzeum można zwiedzać indywidualnie lub w grupach.
5.    Zwiedzanie rozpoczyna się o pełnych godzinach.
6.    Ostatnie wejście rozpoczyna się godzinę przed zamknięciem Muzeum.
7.    Ekspozycję zwiedza się z przewodnikiem.
8.    Czas zwiedzania ekspozycji stałej Muzeum został przewidziany na 1 godzinę.
9.    Ze względu na duże zainteresowanie konieczna wcześniejsza rezerwacja.  
10.    Dzieci poniżej 15 roku życia zwiedzają ekspozycje Muzeum pod opieką dorosłych: opiekunów prawnych, opiekunów grupy, nauczycieli.
11.    Zatrudnieni w Muzeum przewodnicy nie sprawują opieki nad Zwiedzającymi podczas zwiedzania.  
12.    Muzeum zastrzega sobie prawo zmiany godziny otwarcia oraz przewidywanego czasu zwiedzania ekspozycji stałej.

                                                                                     § 2 Zakup biletów
1.    Przed wejściem na ekspozycję należy dokonać zakupu biletu wstępu do Muzeum zgodnie z cennikiem opłaty za zwiedzanie. Aktualny cennik znajdujący się na stronie internetowej w zakładce: Bilety i zwiedzanie
2.    Bilety można zakupić w kasie Muzeum.
3.    Zakupiony bilet należy zachować do końca zwiedzania ekspozycji.
4.    Przed zakupem biletu Muzeum umożliwia dokonanie rezerwacji terminu zwiedzania ekspozycji.
5.    Rezerwacja terminu zwiedzania ekspozycji odbywa się w następujący sposób:
1)    osobiście w recepcji Muzeum,
2)    telefonicznie pod numerem: 690 070 772,
3)    przez wiadomość e-mail na adres: poczta@muzeumzarki.pl
6.    Jest możliwość wystawienia faktury VAT na rzecz osób, instytucji, podmiotów, które dokonały zakupu biletów. Konieczność wystawienia faktury należy zgłosić przed wystawieniem paragonu.
7.    Zakupione bilety nie podlegają zwrotowi.
8.    Dokumenty uprawniające do zakupu biletu zniżkowego należy okazywać przed jego zakupem.
9.    Warunkiem zwiedzania ekspozycji jest okazanie ważnego dowodu zakupu biletu.
10.    Fakt wykupienia lub rezerwacji biletu wiąże się z akceptacją Regulaminu i koniecznością stosowania się do zaleceń obsługi Muzeum.

                                                                                 § 3 Zasady zwiedzania   
1.    Ekspozycję należy zwiedzać zgodnie z kierunkiem i porządkiem zwiedzania.
2.    Zabrania się przekraczania wyznaczonej strefy zwiedzania.
3.    Na całym terenie Muzeum, jeżeli inaczej nie wynika z treści Regulaminu, Zwiedzających obowiązują następujące zakazy:
1)    wprowadzania zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika);
2)    palenia tytoniu lub e-papierosów;
3)    używania otwartego ognia;
4)    wnoszenia i spożywania artykułów spożywczych i napojów, dotyczy tylko sal ekspozycyjnych;
5)    wnoszenia broni, amunicji i innych narzędzi i urządzeń mogących zagrozić życiu i zdrowiu w tym: urządzeń do ogłuszania, urządzeń wystrzeliwujących pociski, przedmiotów z ostrym zakończeniem lub ostrą krawędzią, narzędzi roboczych, tępych narzędzi, materiałów wybuchowych oraz substancji i urządzeń zapalających, substancji radioaktywnych lub oksydujących, środków wybielających, środków trujących (spraye owadobójcze, substancje zakaźne lub niebezpieczne dla środowiska), materiałów i płynów o właściwościach żrących, baterii elektrycznych, rtęci – również jako składnika urządzeń i instrumentów), sprejów służących samoobronie;
6)    wnoszenia, spożywania napojów alkoholowych lub środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych, a także przebywania po ich spożyciu na terenie muzeum;  
7)    fotografowania z użyciem statywu lub lamp;
8)    rozmowy przez telefon;
9)    dokonywania bez uprzedniej zgody nagrywania audio lub video pracy przewodnika Muzeum;
10)  oprowadzania grup wycieczkowych, szkolnych czy prowadzenie lekcji na terenie Muzeum przez osoby niebędące pracownikami Muzeum lub nie współpracujące z Muzeum na podstawie odpowiedniej umowy, bez uprzedniej zgody. Prawo oprowadzania po ekspozycjach mają jedynie osoby upoważnione przez Muzeum, organizatora wystawy albo właściciela lub posiadacza zabytku;
11)    biegania;
12)    poruszania się na rolkach, hulajnogach, deskorolkach lub innych urządzeniach służących transportowi indywidualnemu;
13)    przekraczania barier ochronnych lub wspinania się na te bariery;
14)    prób samodzielnej aktywacji urządzeń wielkogabarytowych znajdujących się w Muzeum;
15)    przenoszenia eksponatów lub rzeczy będących w posiadaniu Muzeum w inne miejsca; wyciągania eksponatów z ekspozytorów, w których się znajdują, przymierzania eksponatów (zakaz nie dotyczy obiektów z wystaw czasowych);
16)    dotykania eksponatów oznaczonych specjalnym symbolem graficznym „nie dotykać”;
17)    niszczenia lub uszkadzania jakichkolwiek elementów wyposażenia Muzeum, a w tym w szczególności eksponatów i elementów wyposażenia wystawy stałej i wystaw czasowych;
18)    prezentowania na terenie Muzeum symboli, transparentów i emblematów, których używanie stanowi naruszenie prawa obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub uznawanych powszechnie za obraźliwe;
19)    prowadzenia działań agitacyjnych, demonstracji politycznych, społecznych i religijnych.
20)    używania instrumentów muzycznych i odtwarzających obraz lub dźwięk oraz innego sprzętu nagłaśniającego;
21)    śmiecenia na terenie Muzeum i na zewnątrz
4.    Muzeum zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia lub wyproszenia osób nieprzestrzegających zapisów Regulaminu.
5.    Za szkody poczynione przez osoby nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych odpowiada ich opiekun/kurator.
6.    Na terenie muzeum należy stosować się do uwag i poleceń obsługi Muzeum lub przewodników.
7.    Za osoby nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych pełną odpowiedzialność ponosi opiekun/kurator.
8.    Za dyscyplinę grupy odpowiedzialność ponosi jej opiekun. Ze względu na obecność na terenie ekspozycji obiektów wielkogabarytowych i specyfikę wystawy (muzeum przemysłu) zaleca się, aby opiekun grupy ze szczególną uwagą traktował osoby nieletnie przebywające na terenie muzeum.
9.    Zgodnie z obowiązującymi w Muzeum normami przeciwpożarowymi wskazanymi w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku Stary Młyn Muzeum Dawnych Rzemiosł na wystawie stałej znajdować się może jednocześnie nie więcej niż 48 osób. Nie dotyczy to szczególnych zasad wprowadzanych w przypadku stanu epidemii/zagrożenia epidemicznego.
10.   Muzeum zastrzega sobie prawo czasowej odmowy udostępnienia  ekspozycji w przypadku, gdy na terenie wystawy przebywa więcej osób niż dopuszczają to obowiązujące przepisy. Ekspozycja zostanie niezwłocznie udostępniona kolejnym Zwiedzającym, w przypadku, gdy liczba osób obecnych na sali ekspozycyjnej będzie niższa od limitu przewidzianego prawem lub zapisami Regulaminu.
11.   Uszkodzenie lub zniszczenie eksponatu lub elementów wyposażenia Muzeum skutkuje koniecznością spisania protokołu w obecności dwóch pracowników muzeum oraz powiadomienia przedstawiciela gminy Żarki.
12.   Muzeum zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia ze zwiedzania lub prezentowania niektórych elementów wystawy/eksponatów. Wyłączenie to nie stanowi podstawy do zwrotu całości lub części opłaty za bilet wstępu.
13.   W trakcie poruszania się po wystawie stałej Muzeum należy zachować ostrożność, szczególnie uważając na wystające fragmenty obiektów wielkogabarytowych stanowiących integralną część wystawy, obiektów wykonanych ze szkła, obiektów stwarzających potencjalne niebezpieczeństwo  uszkodzenia ciała, uszczerbku na zdrowiu, itp.
14.    Muzeum nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek zdarzeń na jego terenie, których zaistnienie wynika z nieprzestrzegania przez Zwiedzających zapisów Regulaminu, zaleceń obsługi Muzeum, ignorowania znaków ostrzegawczych, przekraczania barier ochronnych czy nieautoryzowanej, samodzielnej aktywacji lub prób uruchomienia jakichkolwiek maszyny lub urządzenia lub też wynikające z przyczyn od Muzeum niezależnych.
15.    Po zakończeniu zwiedzania wystawy stałej i opuszczeniu przestrzeni ekspozycyjnej (sali wystawowej) nie ma możliwości powrotu do niej, chyba że obsługa Muzeum zostanie uprzednio poinformowana o fakcie planowanego wyjścia z sali i woli powrotu na nią przez Zwiedzającego i wyrazi na to zgodę. Zwiedzający może zostać poproszony o ponowne okazanie do kontroli wcześniej zakupionego biletu.
16.    W sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia, jak i ze względu na siłę wyższą definiowaną jako zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia następstwom, Muzeum zastrzega sobie prawo natychmiastowego zamknięcia wystawy i odstąpienia od realizacji świadczonych usług.
17.    Burmistrz Miasta i Gminy Żarki może zarządzić czasowe zamknięcie muzeum lub wyłączenie części ekspozycji ze zwiedzania. Informacje o czasowym zamknięciu lub wyłączeniu części ekspozycji zostaną umieszczone na stronie internetowej Muzeum.
18.   W muzeum znajduje się bezpłatna szatnia. Plecaki, torby, walizki, parasole oraz okrycia wierzchnie należy pozostawić w szatni.   

19.   Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w szatni, a także w innych miejscach ogólnodostępnych na terenie muzeum.
20.    Fotografowanie (wyłącznie do użytku prywatnego) bez dodatkowego oświetlenia jest dozwolone bez użycia statywów oraz innych narządzi służących stabilizacji lub zmianie położenia urządzenia wykonującego zdjęcie (np. selfie-sticków). Muzeum zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zakazu fotografowania i filmowania wskazanych pomieszczeń w Muzeum.  
21.    Muzeum zastrzega sobie możliwość nagrywania filmów z prezentacji ekspozycji oraz ich zwiedzania.
22.    Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za rowery pozostawione na wyznaczonych parkingach rowerowych.
23.    Zwiedzający są proszeni o opuszczenie Muzeum do obowiązującej godziny zamknięcia.

                                                                             § 4 Grupy zorganizowane i ich opiekunowie
1.    Zwiedzanie przez grupy zorganizowane odbywa się na podstawie wcześniejszej rezerwacji, potwierdzonej przez Muzeum. Muzeum zastrzega sobie możliwość zmiany zasad zwiedzania grupowego i indywidualnego. O każdorazowej zmianie Muzeum poinformuje na swojej stronie internetowej.
2.     Przez grupę zorganizowaną rozumie się co najmniej 15 osób dorosłych lub 15 osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystających z oferty Muzeum wspólnie, w sposób zorganizowany i pod kierunkiem opiekuna grupy.
3.    Opiekun grupy zorganizowanej zobowiązany jest do właściwej opieki, nadzoru oraz kontroli zachowania członków grupy zorganizowanej.
4.    Opiekun grupy zorganizowanej ponosi pełną odpowiedzialność za osoby przebywające pod jego opieką.
5.    Jednemu opiekunowi na 15 uczestników grupy zorganizowanej przysługuje bezpłatny wstęp na eskpozycje.
6.    W przypadku grup osób niepełnosprawnych liczba uprawionych opiekunów z bezpłatnym wstępem jest ustalana i akceptowana przez obsługę Muzeum i jest uzależniona od stopnia i rodzaju niepełnosprawności oraz stanu zdrowia podopiecznych.
7.    Grupy zorganizowane bez uprawnionego opiekuna nie zostaną wpuszczone na teren Muzeum.
8.    Do obowiązków opiekuna grupy zorganizowanej należy:
1)    wprowadzenie grupy do budynku i przejście do szatni i pozostawienie okryć wierzchnich i plecaków itd., wskazanie miejsca oczekiwania na rozpoczęcie zwiedzania
2)    zapoznanie uczestników grupy z Regulaminem oraz zobowiązania uczestników grupy do jego przestrzegania;
3)    załatwienie w kasie wszelkich formalności związanych z wejściem grupowym;
4)    po upływie wyznaczonego czasu zwiedzania zarządzanie zbiórki, sprawdzenie stanu liczebnego grupy oraz wyprowadzenie grupy z pomieszczeń ekspozycyjnych
5)    dopilnowanie zabrania przez uczestników grupy wszystkich rzeczy osobistych z szatni
10.    Opiekun grupy zorganizowanej sprawuje stały nadzór nad grupą i ponosi odpowiedzialność za jej bezpieczeństwo na terenie Muzeum.
11.    W razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie stanu liczbowego uczestników grupy zorganizowanej w trakcie pobytu w Muzeum należy niezwłocznie poinformować obsługę Muzeum.
12.    Wejście grupy zorganizowanej na teren Muzeum jest jednoznaczne z pełną akceptacją, jak i wyrażeniem zgody na przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu.

                                                                                  § 4 Ochrona danych osobowych
1.    Obszar Muzeum jest objęty monitoringiem wizyjnym, obejmuje teren zewnętrzny oraz wewnętrzny Muzeum.
2.    W związku z udziałem w zajęciach i wydarzeniach organizowanych i współorganizowanych przez Muzeum wizerunek Zwiedzający, w tym głos może być rejestrowany w formie audio-video w celu sporządzenia dokumentacji fotograficznej z organizowanych zajęć bądź wydarzeń oraz promocji działalności Muzeum na stronie internetowej Muzeum lub gminy Żarki, na portalach społecznościowych prowadzonych przez Muzeum lub gminę Żarki oraz w powstałych publikacjach i materiałach informacyjnych i promocyjnych wydawanych przez Muzeum lub gminę Żarki.
5.    Przetwarzanie danych osobowych Zwiedzających (wizerunku oraz głosu) jest niezbędne celem wykonania przez Muzeum zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO, w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, które to zadanie polega na  i rozbudzaniu zainteresowań i potrzeb kulturalnych, organizowaniu i realizacji działań w zakresie upowszechniania kultury, tworzeniu wartości kulturalnych, kształtowaniu aktywnego uczestnictwa w kulturze, wspieraniu działań na rzecz ochrony i udostępniania dóbr kultury, szczególnie kultury regionu, promocji i upowszechnianiu kultury i sztuki, wspieraniu i realizacji projektów aktywizujących i integrujących społeczność lokalną, podejmowaniu działań na rzecz edukacji kulturalnej poprzez prezentację w różnych formach przekazu.
3.    Administratorem Państwa danych osobowych jest gmina Żarki z siedzibą: 42-310 Żarki ul. Kościuszki 15/17; NIP: 577-19-64-543.
4.    W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można skontaktować się sekretariatem UMIG w Żarkach sekretariat@umigzarki.pl, inspektorem RODO: iodo-zarki@gimpmyszkow.pl lub pisemnie pod adres Urzędu: ul. Kościuszki 15/17, 42-310 Żarki.
6.    Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy, w tym przez czas niezbędny dla dochodzenia roszczeń lub obrony roszczeń.
7.    Zgodnie z RODO, przysługuje Zwiedzającemu prawo do:
1)    dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2)    sprostowania (poprawiania) swoich danych;
3)    żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
4)    przenoszenia danych;
5)    wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8.    Informuję, że Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i dane nie są profilowane.
9.    W każdej chwili Zwiedzającemu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane są przetwarzane lub  dane osobowe są  niezbędne Administratorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Zaprzestanie przetwarzania danych osobowych uniemożliwi jednakże dalszą realizację umowy.
10.    W każdej chwili przysługuje osobie, której dane są przetwarzane prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.

                                                                      § 5 Pozostałe informacje
1.    Każdorazowo zgody gminy Żarki wymaga:
1)    prowadzenie na terenie Muzeum działalności gospodarczej,
2)    organizowanie na terenie Muzeum akcji reklamowych, zgromadzeń, sesji fotograficznych;
3)    organizowanie na terenie wydarzeń o charakterze społecznym i społeczno-kulturalnym;
4)    wykonywanie i wykorzystywanie filmów, nagrań i fotografii prezentujących Muzeum w celach innych niż dozwolony użytek;
2.    Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem mailowym: poczta@muzeumzarki.pl lub pod numerem telefonu: 690 070 772
3.    Gmina Żarki zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie. Zmiany mają zastosowanie do Zwiedzających, którzy zakupili bilet po wprowadzeniu zmiany do Regulaminu.
4.    Regulamin dostępny jest na stronie internetowej muzeum www.muzeumzarki.pl i w kasie Muzeum
5.    Uwagi, skargi i wnioski odnośnie działalności Muzeum, oferty programowej oraz obsługi Zwiedzających i korzystających z usług można zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail: poczta@muzeumzarki.pl;
6.    Bezskuteczność lub nieważność całości lub części któregokolwiek z postanowień Regulaminu nie wpływa na skuteczność i ważność pozostałych jego postanowień jak i Regulaminu  w całości.
7.    Spory pomiędzy stronami rozstrzyga Sąd właściwy miejscowo dla siedziby gminy Żarki.

Dokument  dostępny w BIP: https://www.zarki.bip.jur.pl/artykuly/6344

Budynek

Muzeum jest jedynym tego typu obiektem w kraju. Zrewitalizowany z wielką pieczołowitością młyn elektryczny pełni nowe funkcje. Uzyskał wyróżnienie w konkursie Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego. Doceniono racjonale podejście do wykorzystania dziedzictwa dla aktywizacji społeczności i stworzenia atrakcji o znaczeniu ponadlokalnym.

Film promujący STARY MŁYN

Nagrania audio

Logo serwisu.

Stary Młyn - Muzeum Dawnych Rzemiosł w Żarkach

Wyszukiwarka

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia