Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

poczta@muzeumzarki.pl

690 070 772

Aktualności

Jaroszówka z nagrodą

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Jaroszówka z nagrodą

Rozmiar tekstu

A

A

A

Go­spo­dar­stwo Agro­tu­ry­stycz­ne Saj­nia Ja­ro­szów­ka z Ja­ro­szo­wa z Gminy Żarki za­ję­ło dru­gie miej­sce w „Kon­kur­sie na naj­lep­szą agro­tu­ry­sty­kę w wo­je­wódz­twie ślą­skim" or­ga­ni­zo­wa­nym przez Ślą­ski Ośro­dek Do­radz­twa Rol­ni­cze­go w Czę­sto­cho­wie. Od­biór na­gro­dy w cza­sie te­go­rocz­nej Kra­jo­wej Wy­sta­wy Rol­ni­czej w Czę­sto­cho­wie po­łą­czo­nych z Do­żyn­ka­mi Ja­sno­gór­ski­mi w dniu 2 wrze­śnia.

Marta i Rafał Szcze­blew­scy pro­wa­dzą go­spo­dar­stwo o po­wierzch­ni 4 hek­ta­rów. Atrak­cją, która przy­cią­ga tu­ry­stów jest staj­nia i re­kre­acja: od nauki jazdy po hi­po­te­ra­pię, za­ję­cia ru­cho­we z gim­na­sty­ką ko­rek­cyj­ną, rajdy konne. W za­gro­dzie są i kozy i pro­duk­cja serów ko­zich.  Go­spo­darz chęt­nie po­dej­mie się or­ga­ni­za­cji te­ma­tycz­nych week­en­dów: spor­to­wych, die­te­tycz­nych, vege, keto, tra­dy­cyj­ne, oczysz­cza­nie fit.

Dla gości prze­zna­czo­no sty­lo­wo urzą­dzo­ne po­ko­je z ła­zien­ka­mi z do­stę­pem do anek­sów ku­chen­nych. Do Ja­ro­szów­ki można się wy­brać gru­po­wo i in­dy­wi­du­al­nie. Mile wi­dzia­ne są dzie­ci. W ob­rę­bie sa­me­go go­spo­dar­stwa jest wiele atrak­cji, jak plac zabaw dla dzie­ci, al­ta­na gril­lo­wa, moż­li­wość pracy w staj­ni, re­laks w sau­nie w ogro­dzie, czy wspól­ne go­to­wa­nie na świe­żym po­wie­trzu.

Pasją go­spo­da­rza jest two­rze­nie dzieł z drew­na, które można po­dzi­wiać w Ja­ro­szów­ce, za­in­te­re­so­wa­ni mogą do­wie­dzieć się w jaki spo­sób two­rzyć tak pięk­ne przed­mio­ty

Gra­tu­lu­je­my!

Zdję­cia: Go­spo­dar­stwo Agro­tu­ry­stycz­ne Staj­nia Ja­ro­szów­ka.

28

SIE

2023

187

razy

czytano

19/36

Muzeum Żarki

Budynek

Muzeum jest jedynym tego typu obiektem w kraju. Zrewitalizowany z wielką pieczołowitością młyn elektryczny pełni nowe funkcje. Uzyskał wyróżnienie w konkursie Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego. Doceniono racjonale podejście do wykorzystania dziedzictwa dla aktywizacji społeczności i stworzenia atrakcji o znaczeniu ponadlokalnym.

Film promujący STARY MŁYN

Nagrania audio

Logo serwisu.

Stary Młyn - Muzeum Dawnych Rzemiosł w Żarkach

Wyszukiwarka

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:
Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia